Thứ Hai, 6 tháng 8, 2007

Thứ Hai mệt mỏi trong nắng muộn

Một sớm âm u
con đường quạnh
đến trưa
nắng vỡ oà.

Không có nhận xét nào: