Thứ Ba, 1 tháng 1, 2008

13-Toshio Nakae

13 - Toshio Nakae

Những bài thơ của tôi
gần như lấy trộm từ các bạn;
lấy trộm từ mặt trời,
lấy trộm từ cơn gió,
lấy trộm từ mặt đất,
lấy trộm từ biển khơi.

Tôi cũng lấy trộm từ thơ các bạn,
những con người trần thế;
từ những con phố của bạn,
từ những căn phòng của bạn,
và, trên tất cả, tôi lấy thứ gì đó từ cơ thể và trí óc các bạn
và chia sẻ nó.

Nếu có thể,
tôi cũng sẽ để bạn lấy trộm tôi,
lấy trộm cuộc sống tôi
những thứ thuộc về không ai biết của ai.
Không ai có thể sở hữu được cả cơ thể hay trái tim chúng ta,
bởi chúng ta là tài sản chung!

Thậm chí ngôn từ không thể bị sở hữu
hay chúng không phải là tài sản cá nhân.
Tất cả những thứ đó đều là tài sản chung
của hàng trăm triệu vì tinh tú,
dù bạn nghĩ
bạn thuộc về chính bạn.

(trích từ tập Shuukousha tachi (People Launching Out on their First Voyage), NXB Shigakusha, Tokyo, 1987
Chuyển ngữ từ tiếng Nhật bởi William I. Elliott và Kazuo Kawamura)

13
My poems are almost stolen from you;
stolen from the sun,
stolen from the wind,
stolen from the ground,
stolen from the sea.

I have stolen from your poems, too,
Earthlings;
from your streets,
from your rooms,
and, above all, I take something from your body and mind
and share it.

If possible,
I’d like you, too, to steal me,
steal my life
which belongs no one knows to whom.
No one can privatize either our body or our heart,
because we are common property!

Even words cannot be privatized
nor are they private possessions.
All sorts of things are the common property
of hundreds of millions of stars,
although you think
you are on your own.

(nguồn: http://japan.poetryinternationalweb.org/piw_cms/cms/cms_module/index.php?obj_id=10732&x=1)

Không có nhận xét nào: