Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2008

This world-Toshio Nakae

Thế giới này - Toshio Nakae

Nước và nước
không lẫn được nhau.
Nước và nước
biết nhau rất rõ.
Cá và sậy
biết điều đó rất rõ.
Trong thế giới này, nói khác đi,
mọi loại nước đều sống.

Gió và gió
không lẫn được nhau.
Ngược chiều nhau, gió và gió
biết rõ điều khác biệt giữa chúng.
Chim và cây, do vậy,
gọi chúng bằng danh tính hoàn toàn riêng biệt.
Trong thế giới này, nói khác đi,
mọi loại gió đều sống.

Những con nước nhiều vô kể này
và những làn gió nhiều vô kể này
bao trùm địa cầu
và hăm hở bọc cuốn nó ngày càng sâu.
Chúng bao phủ địa cầu nhẹ nhàng và mạnh mẽ.
Và rồi, được sinh ra, như gà con,
những thứ nhiều vô kể, một số có, một số không, hình dạng.

[Chuyển ngữ từ tiếng Nhật bởi William I. Elliott và Kazuo Kawamura, trích từ tập Inaka Shihen (Poems of the Countryside), NXB Shichosha, Tokyo, 1997]

THIS WORLD
Water and water
do not mistake each other.
Water and water
know each other very well.
Fish and reeds
know that very well.
In this world, in other words,
all kinds of water live.

Wind and wind
do not mistake each other.
On the contrary, wind and wind
well know the difference between themselves.
Birds and trees, therefore,
call them by quite distinct names.
In this world, in other words,
all kinds of wind live.

These various countless waters
and various countless winds cover the earth
and eagerly enwrap it ever more deeply.
They envelop this earth softly and strongly.
And then, are born, like chickens,
various countless things, some with, some without, shape.

(nguồn: http://japan.poetryinternationalweb.org/piw_cms/cms/cms_module/index.php?obj_id=10738)

Không có nhận xét nào: