Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2008

Fidget-John Hollander

Bồn chồn - John Hollander

Ý nghĩ đóng băng trong
Một mùa đông khô khốc tháng Ba lạnh giá,
Đôi mắt khô khốc của hắn

Xám tối và tái nhợt đi
Màu xám của những đồng gần và những đồi xa
Bất động, ý nghĩ hắn,


Lặng im chơi
Nhiều lần với
Hàng chuỗi ngôn từ lo lắng của hắn.

(on the New Yorker 28/1/2008 issue)

Fidget-John Hollander

Thought frozen in the
Cold March of a dry winter,
His dry eyes regard

Dark grays and fainter
Grays of near fields and far hills
Motionless, his mind

Playing silently
Over and over with his
Worry beads of words.

Không có nhận xét nào: