Thứ Năm, 10 tháng 1, 2008

Vermeer's little girl - Adam Zagajewski

Thiếu nữ của Vermeer - Adam Zagajewski

Ôi nàng thiếu nữ của Vermeer, giờ đây nổi tiếng
ngắm nhìn tôi. Ngọc trai ngắm nhìn tôi.
Đôi môi nàng thiếu nữ của Vermeer
đỏ tươi, bóng ướt và tỏa sáng.

Ôi nàng thiếu nữ của Vermeer, ôi ngọc trai,
khăn xếp xanh côban: em hoàn toàn là ánh sáng
và anh được làm bằng bóng tối.
Ánh sáng nhìn xuống bóng tối
với vẻ độ lượng, hoặc giả xót thương.

(Chuyển ngữ từ tiếng Ba Lan bởi Clare Cavanaugh)

Vermeer's Little Girl - Adam Zagajewski

Vermeer's little girl, now famous
watches me. A pearl watches me.
The lips of Vermeer's little girl
are red, moist, and shining.

Oh Vermeer's little girl, oh pearl,
blue turban: you are all light
and I am made of shadow.
Light looks down on shadow
with forbearance, perhaps pity.

(nguồn: http://plagiarist.com/poetry/4277/)

Không có nhận xét nào: