Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2008

Evening-Toshio Nakae

Buổi tối - Toshio Nakae

Không biết làm sao
----
Tôi đã định nói
“Tình cờ”
song lại chẳng thốt nên lời
Ai đó
phải nghe thấy nó
Anh ta nhặt được “Tình cờ”
ngay sau tôi
và tiếp tục nói chuyện
mà chẳng hề quan tâm đến tôi

Tôi mê mụ đi
giống đứa trẻ bị làm nhục
bởi người không mong đợi này
mà chẳng cần nguyên cớ
cũng không thể trách cứ anh ta
tôi cảm thấy như thể mình không còn tồn tại
trong căn phòng này vào thời điểm đó

(Chuyển ngữ từ tiếng Nhật bởi Takako Lento, trích từ tập "Time within a Fish", NXB Daiichi Bungei Sha, Kyoto, 1952

EVENING

Somehow
----
I was about to say
‘Incidentally’
but haven’t said anything
Someone
must have heard it
He picks up on ‘Incidentally’
right away behind me
and goes on talking
paying no attention to me

I am befuddled
like a kid who’s been snubbed
by this unexpected person
with no cause
yet unable to reproach him
I feel as if I no longer exist
in the room at that moment

(nguồn: http://japan.poetryinternationalweb.org/piw_cms/cms/cms_module/index.php?obj_id=10772&x=1)

Không có nhận xét nào: