Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2007

More than suspect-André Breton

Hơn cả nghi ngờ-André Breton

Những cây sồi đang ốm nặng
Chúng khô héo sau khi rủ nhau ngã
Vào hầm chứa phân sáng rực lúc hoàng hôn
Một tập hợp những cái đầu tướng quân

(nguồn: http://plagiarist.com/poetry/6935/)

Không có nhận xét nào: